طراحی شبکه های توزیع برق هوایی

شبکه های توزیع برق

شبکه های توزیع برق به بیان ساده شبکه توزیع برق، توزیع حمل انرژی الکتریکی از نیروگاه بین تک تک مشتریان و مصرف کنندگان و تغییر سطح ولتاژ بر اساس ضرورت هاست. شبکه های توزیع برق هوایی در حال حاضر شبکه های توزیع با سیم هوایی (شبکه های توزیع برق هوایی) به دلیل ارزان تر بودن [...]
Call Now Button