اطلاعات پروژه

طراحی و نصب تابلو برق

لوگوی نمایشگاه بین المللی تهران

مدت زمان پروژه: مرداد 96

محل اجرای پروژه: نمایشگاه بین المللی استان تهران

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

طراحی، ساخت و نصب تابلو برق های نمایشگاه بین المللی تهران

مشکل

ارتقاء سیستم الکتریکی نمایشگاه

استراتژی

طراحی، ساخت و نصب تابلو برق های مورد نیاز متناسب با نیاز مجموعه

Call Now Button