اطلاعات پروژه

اجرای سیستم ارتینگ اتاق سرور

لوگوی نمایشگاه بین المللی تهران

مدت زمان پروژه: مرداد 96

محل اجرای پروژه: نمایشگاه بین المللی استان تهران

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

اجرای سیستم ارتینگ و همبندی اتاق سرور نماشگاه بین المللی تهران

مشکل

نیاز به سیستم ارتینگ اتاق سرور

استراتژی

اجرای سیستم ارتینگ و همبندی اتاق سرور نماشگاه بین المللی تهران

Call Now Button