اطلاعات پروژه

نصب و راه اندازی سرویس پست زمینی

زمان اجرای پروژه: بهمن 96

محل اجرای پروژه: شرکت پاک حیات

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

نصب و راه اندازی سرویس پست زمینی مجموعه حیات

مشکل

نیاز به سرویس پست زمینی

استراتژی

نصب و راه اندازی سرویس پست زمینی

Call Now Button