اطلاعات پروژه

اجرای نیروگاه خورشیدی

زمان اجرای پروژه: خرداد 98

محل اجرای پروژه: شرکت رازی انرژی ابهر

اشتراک: fbtwpr

فرآیند کار

شرح پروژه

اجرای نیروگاه خورشیدی شرکت رازی انرژی ابهر

مشکل

نیاز به تامین برق 7 مگاوات از طریق نیروگاه خورشیدی

استراتژی

طراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی

Call Now Button